कृषि उत्पादन:  

उत्पादन:  

तथ्यांङ्क: उत्पादन  क्षेत्रफल  उत्पादकत्व 

समुह संख्या:    

समुह वर्गीकरण विधि:    

वर्ष:  
  1. १९७९/८०
  2. २०१३/१४
२०१३/१४

जिल्लाको नाम  

संकेत

धान उत्पादन (मे.ट.)

शून्य

<= २५६१२

२५६१२ - ७१९६०

७१९६० - १३४५००

१३४५०० - २२१३४०

> २२१३४०

नोट:
यस कृषि मानचित्रमा आ.व. सन् १९७९/८० देखि २०१३/१४ सम्मको खाद्य बालीहरुका तथ्याङ्क प्रश्तुत गरिएका छन् । अन्य कृषि उत्पादनहरुको हकमा आ.व. सन् २००३/०४ देखि २०१३/१४ सम्मका तथ्याङ्कहरु प्रश्तुत गरिएका छन् ।