उत्पादन समूह:        
उत्पादनको किसिम:  
तथ्यांङ्क:        उत्पादन   क्षेत्रफल   उत्पादकत्व  

वर्ष:  
  1. १९७९/८०
  2. २०१३/१४
२०१३/१४


जिल्लाको तथ्याङ्क
जनसंख्या:
२५७४७७
   पुरुष:
१२०००८
   महिला:
१३७४६९
घरधुरी संख्या:
४८३५१
क्षेत्रफल (व.कि.मि.):
१६८०
उचाई (मि.):
३१९ - ३७९८